வியாழன், 7 மே, 2015

மன்னவர் சபை நாடியே செல்வேன் - மண்டைக்கயிறு - தென்மோடிக்கூத்து - பதினா...

மன்னவர் சபை நாடியே செல்வேன் - மண்டைக்கயிறு - தென்மோடிக்கூத்து - பதினா...

சங்கோடு முத்தினை அள்ளியே...- மண்டைக்கயிறு -தென்மோடிக்கூத்து - பதினாறாவ...

வலை விரித்து வாழ்வைப் பிடிப்போம் - மண்டைக்கயிறு - தென்மோடிக்கூத்து - y...

ஆரோ தீ மூட்டி வைத்த அடுப்புகள் எரியுதடி - மண்டைக்கயிறு கூத்துப்பாடல் -